Adatkezelési tájékoztató

A weboldalunk címe: http://sophiemuhelye.hu/

Hatályos: 2021. február 21-től

1. KÖSZÖNTŐ

Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy időt szánsz a honlaphoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónk tanulmányozására! Ezen keresztül részletesen tájékozódhatsz adatkezelési gyakorlatunkról, azaz, hogy mi történik az adataiddal a  honlap (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) használata, és az azon keresztül értékesített szolgáltatás igénybevétele során.

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);
  • az információ önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  •  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő elérhetőségei

név: Fodor Gabriella EV.

Székhely: 1039 Budapest, Jendrassik György utca 1.

Email: gmintgabriella@gmail.com

4. NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhatsz az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkánkat.

Minden tőlünk telhető intézkedést megteszünk továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdésed van, vagy érdeklődsz szolgáltatásunk iránt, lehetőséged van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail címen, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon.

A kapcsolatfelvételi űrlapon olyan vállalkozások tudnak jelentkezni, akik virtuális asszisztensekkel szeretnének dolgozni. E helyütt kizárólag annak érdekében kérünk el adatot, hogy felvehessük a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljunk.

E-mail útján történő megkeresés esetén telefonszámodat csak akkor add meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretnéd, hogy kérdésedre válaszoljunk, illetőleg érdeklődésedre reagáljunk.

4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cég neve

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum fél évig.

4.2 A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk.

4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése

4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdések]

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.2.5. Adatfeldolgozó: a számlák kiállítása során a Billingo számlázó programját használjuk. (Cégnév: Billingo Technologies Zrt., székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet)

4.2.6. Adatfeldolgozó: a számlák kezelése során a könyvelési teendőket szintén Fodor Gabriella végzi.

4.3 Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásunkkal. Amennyiben mégis panasszal fordulsz hozzánk, az ügy elintézése érdekében az adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz elintézése, a probléma megoldása.

4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése

4.3.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]

4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

4.4 Szerver naplózás

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).

A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsoljuk össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

4.4.1. Az adatkezelés célja:

A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése

4.4.2. Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: a működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

4.4.3. A kezelt adatok köre:

4.4.4. IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő, Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek

4.4.5. Az adatkezelés időtartama: 2 év

4.4.6.        Adatfeldolgozó: tárhely-szolgáltató

EvolutionNet Kft. (székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75. ugyfelszolgalat@szerverzum.hu).

4.5 Hírlevél küldése

Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor kifejezetten hozzájárulsz, a megadott e-mail fiókodba hírlevelet küldünk, mely elsősorban hasznos szakmai információkat, másodsorban – eseti jelleggel-, hirdetési célú információkat tartalmaz szolgáltatásainkról.

4.5.1. Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.

4.5.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

4.5.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név

4.5.4. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb öt évig

4.5.5. Adatfeldolgozó: Hírlevélküldő és ügyfélkezelő szolgáltatás

4.6 Cookie („süti”) kezelés

4.6.1. Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

·         A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

·         A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

·         Marketing cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

A sütiket törölheted saját számítógépedről, illetve letilthatod a böngésződben a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatod ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

Az alábbi cookie-kat használjuk:

Süti neveSüti alkalmazásának céljaTárolási időTípusSzolgáltató
elementorA süti lehetővé teszi, hogy a weboldal tulajdonosa valós időben változtathassa meg a weboldal tartalmátörökMűködéshez elengedhetetlensophiemuhelye.hu
PHPSESSIDA felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között.23 napÁltalánossophiemuhelye.hu
_utm.gifA Google Analytics követőkódja, amely naplózza a látogató böngészőjét és számítógépét.látogatás végéigStatisztika készítésgoogle.com
__utmaEzt a sütit a Google Analytics állítja be, és a felhasználók és a munkamenetek megkülönböztetésére szolgál. A süti akkor jön létre, amikor a JavaScript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincsenek létező __utma sütik. A süti minden alkalommal frissül, amikor az adatokat elküldik a Google Analyticsnek.2 évStatisztika készítésgoogle.com
__utmcA sütik lehetővé teszik az együttműködést az urchin.js-vel, amely a Google elemzés egy régebbi verziója, és amelyet az __utmb cookie-val együtt használnak új munkamenetek / látogatások meghatározására.látogatás végéigStatisztika készítésgoogle.com
__utmzEz a süti azt a forgalmi forrást vagy kampányt tárolja, amelyen keresztül a látogató eljutott a webhelyre.6 hónapStatisztika készítésgoogle.com
__utmtEz a süti csökkenti a szolgáltatás kéréseinek számát és ezzel együtt az adatgyűjtés mértékét nagy forgalmú weboldalakon.1 napStatisztika készítésgoogle.com
__utmbA süti az új munkamenetek / látogatások meghatározására szolgál. A süti akkor jön létre, amikor a JavaScript könyvtár végrehajtásra kerül, és nincsenek létező __utma sütik. A süti minden alkalommal frissül, amikor az adatokat elküldik a Google Analyticsnek.1 napStatisztika készítésgoogle.com
_gaGoogle Tag Manager regisztrál egy egyedi azonosítót, amit arra használ, hogy statisztikai adatokat szolgáltasson a látogató webhely használatáról.2 évStatisztika készítésgoogle.com
_hjTLDTestMeghatározza a weboldal kereső rangsorát.látogatás végéigStatisztika készítéssophiemuhelye.hu
hjViewportIdEgyedi munkamenet azonosítót hoz létre, amelynek célja adatgyűjtés a látogató viselkedéséről statisztikai célokra.látogatás végéigStatisztika készítéssophiemuhelye.hu
_hjidGoogle Tag Manager regisztrál egy egyedi azonosítót, amit arra használ, hogy statisztikai adatokat szolgáltasson a látogató webhely használatáról.1 évStatisztika készítésgoogle.com
test_cookieEzt a sütit a doubleclick.net regisztrálja. Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.15 percMarketing tevékenységdoubleclick.net
_fbpA Facebook regisztrál egy sütit, amit arra használ, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak a weboldal elhagyása után, amikor azok a Facebookon vagy a Facebook által üzemeltetett digitális platformon vannak.3 hónapMarketing tevékenységfacebook.com
frA Facebook regisztrál egy sütit, hogy releváns hirdetéseket jeleníthessen meg a felhasználóinak, valamint mérhesse és fejleszthesse a hirdetéseit. A süti továbbá figyeli a látogatók viselkedését minden oldalon, ahol Facebook pixel vagy Facebook social plugin van elhelyezve.2 hónapMarketing tevékenységfacebook.com
GPSRegisztrál egy egyedi azonosítót a mobil eszközökön a földrajzi GPS-helyzet alapján történő nyomon követéshez.1 napMarketing tevékenységyoutube.com
_hjIncludedInSampleMeghatározza, hogy a felhasználó navigációját szükséges-e regisztrálni különböző statisztikai helyeken.látogatás végéigMarketing tevékenységsophiemuhelye.hu
IDERegisztrálja és jelenti a weboldal felhasználói tevékenységeit, miután megtekintette vagy rákattintott egy hirdető hirdetésére, azzal a céllal, hogy mérje egy hirdetés hatékonyságát, és a célzott hirdetéseket megjelenítse a felhasználó számára.1 évMarketing tevékenységdoubleclick.net
pagead/1p-conversion/#Követő süti célzott hirdetés megjelenítés céljából.látogatás végéigMarketing tevékenységgoogle.com
trHirdetési termékek szolgáltatására szolgáló süti harmadik felek hirdetéseihez.látogatás végéigMarketing tevékenységfacebook.com
VISITOR_INFO1_LIVEMegpróbálja megbecsülni a látogató sávszélességét azokon az oldalakon, ahol beágyazott Youtube videó van.179 napMarketing tevékenységyoutube.com
YSCEgyedi azonosítót hoz létre, hogy statisztikát vezethessen arról, hogy a látogató milyen videókat tekintett meg a Youtube-on.179 napMarketing tevékenységyoutube.com
yt-remote-cast-installedEltárolja a látogató videó lejátszó preferenciáit a beágyazott Yotube videókhoz.látogatás végéigMarketing tevékenységyoutube.com
yt-remote-connected-devicesEltárolja a látogató videó lejátszó preferenciáit a beágyazott Yotube videókhoz.örökMarketing tevékenységyoutube.com
yt-remote-device-idEltárolja a látogató videó lejátszó preferenciáit a beágyazott Yotube videókhoz.örökMarketing tevékenységyoutube.com
yt-remote-fast-check-periodEltárolja a látogató videó lejátszó preferenciáit a beágyazott Yotube videókhoz.látogatás végéigMarketing tevékenységyoutube.com
yt-remote-session-appEltárolja a látogató videó lejátszó preferenciáit a beágyazott Yotube videókhoz.látogatás végéigMarketing tevékenységyoutube.com
yt-remote-session-nameEltárolja a látogató videó lejátszó preferenciáit a beágyazott Yotube videókhoz.látogatás végéigMarketing tevékenységyoutube.com
_hjAbsoluteSessionInProgress 1 napBesorolás nélkülsophiemuhelye.hu

4.6.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

4.6.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.6.4. Külső szolgáltatók cookie kezelése a weboldalon

4.6.4.1. Google Analytics

A Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics rendszere sütiket használ annak kielemzésére, hogy miként használod az online szolgáltatásainkat. A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhely-használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.  Általában a süti által a felhasználói magatartásodra vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások általad történő használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. A böngésződ által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem leszel képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

4.6.4.2. Facebook

A Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA), plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásunkat használod, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre a böngésződ és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy az IP címeddel az online szolgáltatásokat használod. Amikor rákattintasz a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be vagy jelentkezve a Facebook fiókodba, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát a felhasználói fiókoddal. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért kérünk, hogy olvasd el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php.

Ha nem kívánod engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát a Facebook felhasználói fiókoddal, kérjük, jelentkezz ki a Facebook felhasználói fiókodból.

Facebook retargeting

Weboldalunkat Facebook platformon hirdetjük. Ez úgy történik, hogy a weboldal felkeresésekor a Facebook egy cookie-t küld, ami az álnevesített cookie-ID és az általad meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló reklámhirdetéseket tesz lehetővé. Facebook tagként a retargeting cookie-t az alábbi linken tudod deaktiválni: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Másik lehetőségként a böngésződet is be tudod úgy állítani, hogy a cookie-k használatáról tájékoztatást kapj, és egyedileg dönthess azok elfogadásáról, vagy egyes esetekre, vagy általában kizárhatod a cookie-k használatát. Felhívjuk ismét a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat nem fogadod el, az korlátozhatja weboldalunk egyes funkcióinak használatát.

4.6.4.3. Instagram

Weboldalunkon az Instagram on-line szolgáltató közösségi plugin-jait is használjuk, melyeket az Instagram LLC., (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) üzemeltet. A plugin-eket instagram logó, pl. „Instagram-kamera” jelöli, a plugin-ok áttekintését és azok megjelenését itt találod: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Amikor az online szolgáltatásainkat használod, közvetlenül kapcsolódsz az Instagram szervereihez. Ezzel a kapcsolódással az Instagram megkapja az információt, hogy a böngésződből webes megjelenésünknek ezt az oldalát megnyitották. Ez az információ (az IP címeddel együtt) a böngésződből közvetlenül megküldésre kerül az Instagram USA-ban található szerverére, amely tárolja azt. Az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Instagram általi felhasználását illetően. További információkért kérjük, hogy olvasd el a Instagram adatvédelmi irányelveit: https://help.instagram.com/155833707900388.

4.6.4.4. YouTube

A YouTube-ot a YouTube (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) működteti. Amikor YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használod, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszed, hogy a böngészési tevékenységet közvetlenül összekapcsolja a felhasználói profillal. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. További információkért kérjük, hogy olvasd el a YouTube adatvédelmi irányelveit: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

4.7 Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

A termék / szolgáltatás népszerűsítése és ismeretterjesztés céljából a közösségi oldalakon Facebook/Instagram saját nyilvános oldalt tartunk fent, és Youtube csatornát üzemeltetünk.

4.7.1. Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon a termék / szolgáltatás népszerűsítése weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra, ezáltal a Társaság népszerűsítése.

4.7.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],

4.7.3. A kezelt adatok köre: A Facebook/Instagram/ Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.

4.7.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. ADATFELDOLGOZÓK

NévAzonosítóTevékenységSzékhelyWebcím
Számlázó programCégjegyzékszám: 
Adószám: 
online számlázóprogram szolgáltatás 
EvolutionNet Kft.Cégjegyzékszám: 02-09-075023
Adószám: 14992511-2-02
tárhely-szolgáltatás7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.www.szerverzum.hu
Fodor Gabriella EV.Nyilvántartási szám: 54014660
Adószám: 55352699-1-41
könyvelés1039 Budapest Jendrassik György utca 1.

6. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Mindig szem előtt tartjuk az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt

·         informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó),

·         technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszünk garantálni.

A személyes adatokat az Európai Unió területén tároljuk.

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

7.1    A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk)
Ezen jogod gyakorlása által lehetőséged nyílik a Rólad tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el.

A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

7.2    Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

7.3    Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre töröljük személyes adataidat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéred.

Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni a Rád vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:


7.3.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

7.3.2. ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

7.3.3. amennyiben tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

7.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

7.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

7.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.4  Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)


7.4.1.  Abban az esetben, ha a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheted az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

7.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de nem szeretnéd, ha törölnénk az adatodat, kérheted, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.

7.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretnéd, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szükség van rá, szintén kérheted a korlátozást.

7.4.4. Ha tiltakoztál az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

7.5 Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Jogod van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérd kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsd, vagy – ha ez technikailag lehetséges – tőlünk kérd a továbbítást.

7.6 A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Jogosult vagy arra, hogy tiltakozz a személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők.

Tiltakozhatsz továbbá akkor is, ha az adatkezelés az Adatkezelő (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Jogaidat a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatod. Ha kérelmed egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelmet kivizsgáljuk, és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatunk a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről, az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

9. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsuk. A jelen Tájékoztató módosítása esetén elektronikus úton tájékoztatunk erről, ezen túlmenően azonban az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Jogaid érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Fentieken túl bírósághoz is fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.